Łódź, dnia 7 października 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj bilety na mecz”
organizowanego przez spółkę:
CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez spółkę: CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-702), przy ul. Legionów 40/19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000771494 – sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7272835461, kapitał zakładowy: 50.000 złotych.
2. Organizatorem konkursu Wygraj Bilety na mecz (zwanym dalej “Konkursem”) jest spółka:
CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-702), przy ul.
Legionów 40/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000771494 – sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS; NIP: 7272835461, kapitał zakładowy: 50.000 zło-tych.(zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagrody jest Organizator, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronach: https://www.facebook.com/DiMedical.Lodz
(zwanym dalej “Profilem”).
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na te-mat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator oraz jego przedstawiciele.

§ 2.
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – konsumenci w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie facebook.com/facebook.pl, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b. działa jako w ramach Konkursu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
a zatem wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje,
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook,
e. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie,
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook,
3. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby:
a) będące pracownikami Organizatora lub innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu;
b) członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w lit .a) powyżej;
Przez pracowników, o których mowa w punkcie 3 lit. a) powyżej, rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie 3 lit. b) powyżej, rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3.
NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano 1 (jedną) nagrodę – dla osoby będącej laureatem wyłonionym w sposób wskazany w §6 niniejszego Regulaminu.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest 1 zestaw składający się z dwóch zaproszeń na mecz piłkarski Widzew Łódź : Miedź Legnica, który odbędzie się 21 października 2022 r. o godzinie: 20:30, na stadionie klubu piłkarskiego Widzew Łódź, położonym w Łodzi (92-230) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 138,
3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical:
https://www.facebook.com/DiMedical.Lodz
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Organizator deklaruje, że wartość Nagrody, o której mowa w niniejszym paragrafie, stanowi równowartość kwoty: 90 (słownie: dziewięćdziesiąt ) złotych. W związku z tym, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 ze zm.], Nagroda jest zwolniona z opodatkowania podatkiem do-chodowym.
7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

§ 4.
MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
https://www.facebook.com/DiMedical.Lodz
2. Konkurs trwa od 19.10.2022 od godziny 16:00 do godziny. 17:00 20.10.2022 roku.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook w terminie do 24 godzin od zakończenia Konkursu.

§ 5.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie na profilu organizatora zgłoszenia konkursowego (odpowiedzi) na zadanie przedstawione w treści postu konkursowego na Profilu Organizatora.
2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem:
https://www.facebook.com/DiMedical.Lodz

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, co następuje poprzez przystąpienie do Konkursu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1
Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze oceny wykonania zadania opisanego w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu. Laureatem Konkursu zostanie Uczestnik Konkursu, który spełni kryteria określone dla Zadania Konkursowego i uzyska największa liczbę punktów za Zadanie Konkursowe, co oceni i stwierdzi po jego zakończeniu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszego Zadania Konkursowych będą następujące:
a) Kreatywność [1-10 pkt],
b) oryginalność [1-10 pkt],
– przy czym maksymalnie można uzyskać 20 punktów.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 zwycięzcę – Laureata.
5. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do postu konkursowego na stronie:
https://www.facebook.com/DiMedical.Lodz
6. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody jest przesłanie w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Profilu w danym portalu społecznościowym, w którym użytkownik wysłał zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości prywatnej następujących informacji:
– Imię i Nazwisko
– numer telefonu
– adres mailowy
– nr PESEL osób, które otrzymają bilety
7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną zrealizowane w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia ogłoszenia Zwycięzcy.
9. Nagrody zostaną przesłane do dnia 21.10.2022 mailowo na adres podany przez zwycięzcę,
w formie biletu elektronicznego do druku.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Na-grodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych
nagród.
11. Uczestnik konkursu może nadać wyłącznie 1 (jedno) zgłoszenie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku:
a) gdy nie zostanie zrealizowane żadne Zadanie Konkursowe,
b) gdy wszystkie Zadania Konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu.

§ 7.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagrody, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem postów naruszających Regulamin lub przepisy powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebook, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebook;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz portalu Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

§ 8.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) – dalej „UODO”, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO“.
2. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest jego Organizator: spółka CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Legionów 40 lok. 19 (90-702, Łódź), zwana dalej również „Administratorem”.
3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres, telefonicznie pod numerami: (+48) 502 660 480 / (+48) 607 705 607 lub mailowo pod adresem skrzynki elektronicznej Administratora tj.: kontakt@dimedical.pl.
4. Podane przez Uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa, w szczególności do celów związanych z jego przeprowadzeniem, wyłonieniem Laureata, przyznaniem i wydaniem nagrody, a także postępowaniem reklamacyjnym. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane jednocześnie w celach:
a) zawarcia, a następnie wykonania zawartej umowy oraz realizacji przyrzeczenia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) zrealizowania obowiązków prawnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz przyrzeczeniem publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
c) ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy i przyrzeczenia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
5. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora,
w szczególności usługi doradztwa, obsługi prawnej, księgowej, a także organom administracji publicznej,
6. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania umów i na okres niezbędny do realizacji przyrzeczenia publicznego, a po ich zakończeniu – do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy/przyrzeczenia publicznego i do upływu 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie (wynikające z umowy/przyrzeczenia publicznego) zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
8. Uczestnik może domagać się od administratora dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przeniesienia danych.
9. Uczestnik ma prawo wnieść do administratora sprzeciw wobec czynności przetwarzania, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.
10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem nie jest wymogiem ustawowym, natomiast brak ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestników decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.
12. Postanowienia uregulowane w niniejszym paragrafie znajdują zastosowanie również do ewentualnych przedstawicieli Uczestnika.

§ 9.
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu, tj. nadsyłając Zadanie Konkursowe na adres mailowy/adres do korespondencji Organizatora, oświadcza, iż jest autorem Zadania Konkursowego oraz, iż przysługuje mu do niego pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
2. Uczestnik Konkursu z chwilą doręczenia Zadania Konkursowego na na adres mailowy/adres do korespondencji Organizatora przenosi nieodpłatnie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nadesłanego Zadania Konkursowego, na polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia go w Konkursie, w szczególności do celów marketingowych, promocyjnych i wydawniczych. Uczestnik Konkursu zezwala na utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową); wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy; publicznego wystawiania i udostępniania również w sieci Internet, w tym w szczególności zamieszczania w materiałach promocyjnych, na materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez Organizatora.
3. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Zadania Konkursowego, którego nie jest wyłącznym autorem lub które narusza prawa osób trzecich. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Zadania Konkursowego lub narusza ono prawa osób trzecich, traci on prawo do nagrody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Organizatorowi z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw (w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich, praw wynikających z ochrony dóbr osobistych) związanego z nadesłaniem przez Uczestnika Konkursu Zadania Konkursowego, Uczestnik zobowiązany będzie do pokrycia Organizatorowi zgodnie z niniejszym Regulaminem, wszelkich szkód oraz wszelkich poniesionych kosztów z tych roszczeń wynikających.

§ 10.
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-702, ul. Legion 40/19
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym albo mailowo na adres, z którego wysłał reklamację, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2022 roku.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.dimedical.pl
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.dimedical.pl
6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Do niniejszego Konkursu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych [Dz. U. 2009 Nr 201 poz. 1540 z późniejszymi zmianami].
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis społecznościowy Facebook ® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®

Ogłoszono w dniu 19.10.2022 r. przez Organizatora:
CENTRUM MEDYCYNY KLINICZNEJ DIMEDICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi