Uzależnienie od substancji o charakterze psychoaktywnym ma wymiar złożony. Determinowane jest to tym, iż problem zażywania narkotyków oddziałuje nie tylko na zdrowie jednostki ale wywiera także znamienny wpływ na jej funkcjonowanie w społeczeństwie.

Uzależnienie od narkotyków cechuje silna, nabyta potrzeba przyjmowania tych substancji. Szacuje się, iż w grupie wiekowej 15 – 64 lat około 5% populacji naszego społeczeństwa zażywa substancje psychotropowe / środki odurzające. W porównaniu do całej populacji najczęściej dotyka to młodzieży. W ostatnich latach odnotowano, że blisko pół miliona zgonów rocznie ma związek z zażywaniem narkotyków.

Na jakie objawy należy zwrócić uwagę przy podejrzeniu uzależnienia od narkotyków?

  • Zmiany w wyglądzie fizycznym (zaniedbanie),
  • Zaczerwienione twardówki,
  • Poszerzone lub nadmiernie zwężone źrenice,
  • Nadpobudliwość lub flegmatyczność,
  • Permanentny katar lub inne problemy z górnymi drogami oddechowymi,
  • Negatywny nastrój, brak chęci do życia, stany depresyjne.

Badanie panelu substancji psychoaktywnych wykonywane jest:

  • w charakterze badań przesiewowych mających na celu zapobieganie uzależnieniom,
  • celem monitorowania osoby uzależnionej,
  • w ramach wyrywkowych kontroli w miejscu pracy,
  • w stosownych przypadkach przed podjęciem zatrudnienia lub przed zawarciem polisy ubezpieczeniowej.

Zaoferowany panel badań determinuje wykrycie oraz półilościowe oznaczenie wymienionych niżej substancji oraz/lub ich metabolitów. Potwierdzając tym  ich obecność lub brak w organizmie badanego. Wynik przedstawiany jest w formie graficznej interpretacji ilości wykrytej substancji (-, +, ++, +++).

+  Stężenie niskie

++  Stężenie wysokie

+++ Stężenie bardzo wysokie

– Brak detekcji