DEKLARACJA POLITYKI BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

 

Zarząd Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical sp. z o.o. deklaruje, że Laboratorium prowadzi wszelakie działania w sposób bezstronny z koncentracją na Klientów, nie ulegając ich naciskom i wpływom na jakość świadczonych usług i wyników badań.

Zarząd wraz z całym personelem dokłada wszelkich starań, aby w trakcie działalności laboratoryjnej zachować bezstronność i poufność.

Celami stosowania Polityki Bezstronności i Poufności w naszej firmie są:

  • realizacja świadczonych usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w sposób bezstronny, uczciwy oraz niezależny przy zastosowaniu jednolitych procedur wobec wszystkich klientów,
  • realizacja działalności badawczo-rozwojowej w sposób bezstronny, uczciwy oraz niezależny,
  • nie angażowanie się w działania, które mogłyby narazić na zarzut braku bezstronności, obiektywizmu i poufności w prowadzonym zakresie usług i badań,
  • nie uleganie presjom komercyjnym, finansowym bądź innym mającym wpływ na naruszenie bezstronności i poufności.

Realizacja celów Polityki Bezstronności i Poufności w Naszej firmie jest prowadzona poprzez:

  • udokumentowaną realizację usług gwarantującą zachowanie poufności i bezstronności,
  • nieangażowanie się pracowników w jakąkolwiek działania mogące wpłynąć na niezależność, bezstronność, poufność i obiektywizm w ich działalności laboratoryjnej,
  • zapewnienie, że działalność podwykonawców nie wpływa na poufność i bezstronność działalności Naszej firmy,
  • zachowanie poufności informacji uzyskanych podczas realizacji działalności laboratoryjnej, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych prawem,
  • zapewnienie Klientowi lub innej zainteresowanej stronie możliwości złożenia reklamacji/ skargi w przypadku wystąpienie wątpliwości co do zachowania bezstronności i poufności świadczonych usług,
  • wykonywanie okresowego przeglądu realizacji Polityki Bezstronności i Poufności -identyfikowanie ryzyk i szans wszelkich zagrożeń bezstronności, z włączeniem konfliktu interesów, powiązań w strukturze organizacyjnej oraz podejmowanie działań mających eliminować lub minimalizować potencjalne zagrożenie.

 

Wszyscy pracownicy Centrum Medycyny Klinicznej DiMedical sp. z o.o. znają, rozumieją, akceptują, przestrzegają i stosują Politykę Bezstronności i Poufności.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje swoją pełną bezstronność i zaangażowanie w realizację powyższej polityki we wszystkich działaniach prowadzonych w Laboratorium.

 

Ustanowił:

dr n.med. Karol Majewski

Prezes Zarządu

Centrum Medycyny Klinicznej

DiMedical sp. z o.o.

Przyjął:

 

 

mgr Agata Bednarczyk

Kierownik ds. Zarządzania Jakością